Abónate!

Renovación dos abonos

A renovación de abonos para o segundo trimestre levarase a cabo os seguintes días de decembro: luns 13, martes 14 e mércores 15. Todos e todas as abonadas recibirán unha chamada con antelación para que confirmen se queren renovar e xa se lles marca unha cita, dentro deses tres días, para que veñan pagar ao Auditorio de Galicia.

Os novos abonos poderán facerse o xoves 16 e o venres 17 de decembro, en horario de 11 a 14 horas. Será de forma presencial no despacho de billetes do Auditorio.

O martes 21 de decembro, ás 11.00 horas, poñeranse as entradas soltas á venda tanto na páxina web www.compostelacultura.gal como na Zona C.

 

Abonos

Dado o carácter excepcional da situación sanitaria que estamos a vivir as condicións dos abonos de temporada da RFG esixen que se realicen adaptacións en cumprimento das medidas de seguridade implantadas para a realización das actividades culturais.

Validez do abono

Os abonos serán trimestrais e válidos para os concertos desta temporada 2021/2022.

Localidades

A persoa abonada recibirá as localidades co número de fila e butaca, que será o mesmo durante todo o período de abono. A tarxeta de abonado/a conterá as entradas para todo o período de abono mercado. Poderase reutilizar a tarxeta de temporadas pasadas. Unha vez retirada a tarxeta a persoa farase responsable dela. Para os abonos

individuais o Auditorio entregará un duplicado de tarxeta en caso xustificado de perda, deterioro, roubo ou destrución.

Utilización

A persoa abonada que non faga uso do abono, nalgún ou todos os concertos, non terá dereito a ningún reintegro económico.

A tarxeta de abono que dá acceso aos concertos estará identificada nominalmente, pero isto non impide que sexa transferible a outras persoas. No caso de que o/a abonado/a non poida asistir ao concerto, poderá asistir outra persoa no seu lugar coa súa tarxeta de abonado/a. Para o efectivo control de entrada e para ser responsables da trazabilidade dos asistentes, en caso de que o/a abonado/a ceda a súa tarxeta deberá comunicar ao Auditorio de Galicia o nome e datos de contacto da persoa que asistiu no seu lugar.

Organización

O/a abonado non terá dereito a escoller fila e butaca, estas serán asignadas para preservar as medidas de seguridade no recinto. A asignación das butacas intentará manter a situación en anos anteriores.

A reserva de butacas para o aforo completo manterase ata que as restricións provocadas pola COVID-19 rematen.

Se por razóns de organización houbese que programar un dos concertos de abono mediante aforo non numerado, a persoa abonada, aínda que estea en posesión das súas localidades numeradas, deberá aterse ás butacas dispoñibles no momento de acceder á sala, sen ningún dereito a esixir filas ou butacas ocupadas.

Alteracións

O Auditorio de Galicia resérvase o dereito de alterar o día, hora e lugar dos concertos, substituír a algún artista ou formación musical, así como cancelar calquera dos concertos programados.

Método de pago

Mediante pago por transferencia bancaria ou tarxeta Visa ou Mastercard.

 

Descontos e prezos especiais

Descontos habituais do 50% para persoas desempregadas, perceptoras de rendas sociais, xubiladas, maiores de 65 anos, estudantes, menores de 25 anos e membros de familias monoparentais ou numerosas. Descontos non acumulables. Só se pode aplicar un desconto por entrada.

Renovación de abonos

Entre o día 20 e 24 de setembro, o Auditorio de Galicia contactará con cada abonado/a para ver a súa dispoñiblidade para renovar o abono. Unha vez asignadas as butacas seguindo os protocolos de seguridade, o Auditorio de Galicia asiganará unha cita previa a cada abonado/a para formalizar o pago e recoller a información.

Novos abonos

En función da capacidade, unha vez renovados os abonos persoais, o Auditorio de Galicia, poderá abrir unha quenda de venda de novos abonos.

Modalidade de abonos

O abono terá unha duración trimestral, non existirá neste ano o abono anual dada a incerteza da situación actual. Aplicarase o 25% de desconto a todos o abonos.

O cálculo do prezo do abono realízase aplicando o desconto do 25% sobre a suma dos prezos das entradas xerais de todos os concertos de temporada. Para o cálculo do prezo por trimestre, calcúlase o prezo por concerto con desconto, dividindo o prezo do abono anual entre o número de concertos, e aplícase ao número de concertos correspondentes en cada trimestre.

ABONO PRIMEIRO TRIMESTRE
Outubro – decembro 2021
10 Concertos
25% desconto: 123,00 €
Abono especial: 82,00 €

ABONO SEGUNDO TRIMESTRE
Xaneiro – marzo 2022
11 Concertos
25% desconto: 132,75 €
Abono especial: 88,50 €

ABONO TERCEIRO TRIMESTRE
Abril – maio 2022
6 Concertos
25% desconto: 72,00 €
Abono especial: 48,00 €
(1): Abono Especial para estudantes e xubilados co 50% de desconto.

Venda de entradas

Venda anticipada: Preferentemente deberán mercarse as entradas en compostelacultura.gal.
Na Zona C. Punto de información cultural
(Preguntoiro, 1. Praza de Cervantes). De martes a sábado de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 h e domingo de 11.00 a 14.00 h.
No despacho de billetes do Auditorio de Galicia só os días do concerto de 19.30 a 20.30 h.